Normativa de la cèdula d'habitabilitat

Ordre de 9 de setembre de 2003

L'ordre de 9 de setembre de 2003, vigent actualment, regula la tramitació telemàtica de la cèdula d'habitabilitat. Si bé no té incidències en quant a l'habitatge pròpiament dit, l'aplicació d'aquesta norma ha permès d'agilitzar el procés de sol·licitud de la cèdula.

Per a qüestions generals en referència a la cèdula, podeu consultar les preguntes més freqüents. Si necessiteu una cèdula, el tràmit és molt senzill, nosaltres ens encarreguem de tot. Només cal que contacteu amb nosaltres. Si voleu, podem tramitar-la telemàticament, tal com es regula en aquesta Ordre, o bé podeu fer-ho vosaltres mateixos, una vegada tingueu el certificat d'habitabilitat que us expedim.

Ordre de 9 de setembre de 2003, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat

Dins del pla d'actuació e-Europe 2002, de les Comunitats Europees, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d'apropar els seus serveis al ciutadà per mitjà de la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Mitjançant aquesta Ordre, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques amplia els canals d'informació i de prestació del servei d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, amb la incorporació d'aquest servei a l'Administració Oberta de Catalunya.

Per tot això, en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, sobre les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet; amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, emès segons el que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions; i l'informe previ de l'Assessoria Jurídica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques,

Ordeno:

Article 1: El procediment

1.1 El procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat es pot iniciar pels mitjans telemàtics del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya, en els termes que aquesta Ordre estableix.

1.2 Aquest procediment, que continuarà regint-se per la normativa que li és d'aplicació, s'adapta a les peculiaritats de la prestació de serveis utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes que estableix aquesta Ordre.

Article 2: Les sol·licituds

2.1 Les sol·licituds d'inici d'aquest procediment tenen els mateixos efectes jurídics, han de complir els mateixos requisits i estan sotmeses a les mateixes condicions que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.2 Les sol·licituds indicades, efectuades per mitjans telemàtics, es consideraran presentades davant l'Administració quan es registrin en el Registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya i a l'assentament d'entrada quedi constància de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o del seu representant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

2.3 El pagament telemàtic de la taxa es considera formalitzat quan la persona interessada ha seguit les instruccions del mòdul de pagament, ha emplenat les dades requerides i visualitza la pantalla que l'informa que el pagament s'ha efectuat. La impressió en suport paper d'aquesta pantalla té els efectes de justificant de pagament.

Article 3: El registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de sol·licituds per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya.

Article 4: Requisits de la persona sol·licitant

Per poder sol·licitar la cèdula d'habitabilitat s'han de complir els requisits establerts a la normativa reguladora de cèdula d'habitabilitat, i s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en la normativa esmentada.

Article 5: Identificació i autenticació de la persona sol·licitant

5.1 Qualsevol persona pot accedir sense identificar-se a la informació d'interès general associada al procediment indicat i per qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte.

5.2 La persona interessada que iniciï o intervingui en el procediment previst a l'article 1 d'aquesta Ordre utilitzant mitjans telemàtics, ha d'identificar-se per mitjà del compte d'usuari i ha d'autenticar-se mitjançant la contrasenya, que és pròpia, personal i intransferible. En el supòsit que la persona interessada no disposi d'aquestes identificacions, ha de sol·licitar-les d'acord amb les instruccions que facilita el Portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

5.3 La persona interessada, quan utilitzi qualsevol del mitjans admesos en dret per iniciar o intervenir en el procediment previst en aquesta Ordre, consent el tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries per a la tramitació de la sol·licitud i del procediment indicat.

Article 6: Còmput de terminis

La presentació de sol·licituds i documents telemàtics per mitjà del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya es pot realitzar durant les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció per part de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Article 7: Efectes de la presentació de sol·licituds, escrits i documents

7.1 Les sol·licituds, escrits i documents presentats telemàticament són vàlids i eficaços sempre que es compleixin els mecanismes d'autenticació establerts a l'article 5 d'aquesta Ordre, i no hi hagi dubte sobre la seva autoria i la voluntat de la persona interessada.

7.2 La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud del procediment esmentat a l'article 1 d'aquesta Ordre aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud per part de l'Administració Oberta de Catalunya, que haurà d'incloure, en tot cas, el número de registre d'entrada assignat des del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

Article 8: Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

8.1 Un cop presentada la sol·licitud del procediment previst a l'article 1 d'aquesta Ordre, la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts, i de conformitat amb l'article 5.

8.2 En tot cas, s'informarà a l'interessat en relació amb:

a) La data de registre de la sol·licitud.

b) L'estat de l'expedient administratiu associat a la sol·licitud.

c) Els requeriments o documents que manquen per acreditar.

d) El termini màxim per resoldre i notificar, i els efectes de no resoldre en el termini legalment establert.

8.3 L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'efectuar les comunicacions i notificacions expresses establertes per la normativa vigent.

Article 9: Compromisos de servei

9.1 Els compromisos de servei en la tramitació del procediment adaptat per aquesta Ordre són els que es fan públics per mitjà del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

9.2 Aquests compromisos són els objectius de qualitat i d'eficiència en la prestació d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per l'òrgan gestor davant el ciutadà o la ciutadana.

Article 10: Programes i aplicacions

S'aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment previst en aquesta Ordre, els quals han estats validats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'informe tècnic corresponent.

Barcelona, 9 de setembre de 2003

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

(03.252.024)

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.