Cèdula d'habitabilitat

Sobre Cedulahabitabilitat.net

Avís legal

Confidencialitat

PV Arquitectura, com a propietària d'aquest lloc web, es compromet a mantenir totes les dades que ens facilitin els nostres usuaris amb la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals.

En alguns serveis que ofereixen la opció d'emplenar un formulari, sol·licitem algunes dades amb la única finalitat de poder oferir una millor atenció. Qualsevol dada que ens faciliti rep les mateixes condicions de confidencialitat.

Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, us informem que les seves dades formen part d'un fitxer automatitzat propietat de PV Arquitectura amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i serveis.

Així mateix us informem sobre la possibilitat d'exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual cosa haurà de dirigir l'esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a: , o bé per correu postal a PV Arquitectura; 08038 Barcelona.

Sobre els serveis professionals oferts en aquesta web

Aquesta web ofereix, entre d'altres, serveis professionals que requereixen la col·legialització professional al respectiu col·legi oficial. Actualment, aquests serveis consisteixen en l'expedició de certificacions d'habitabilitat, legalitzacions d'obres, llicències de canvis d'ús, reformes i obres menors o obres majors d'immobles, així com la certificació de l'eficiència energètica d'immobles.

Aquests serveis són oferts per del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

Copyright

Les marques, logotips, disseny gràfic, arquitectura de la informació, bases de dades, índexs i codi font en llenguatge PHP, HTML, JavaScript o altres, són propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web.

Aquesta web o qualsevol part de la mateixa no podrà ésser reproduïda, duplicada, copiada, comercialitzada, revenuda ni utilitzada amb finalitats comercials si l'empresa propietària d'aquest lloc web no atorga el seu consentiment explícit i per escrit. La responsabilitat derivada d'utilitzar materials protegits pels drets de la Propietat Intel·lectual que hi apareixen serà responsabilitat exclusiva de l'usuari. La infracció dels Drets de marca, propietat de l'empresa propietària d'aquest lloc web, comportarà la persecució civil i, en el seu cas, penal en virtut de les lleis i els tractats internacionals vigents.

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-22. Mapa.