Normativa de la cèdula d'habitabilitat

Ordre de 8 d'octubre de 1984

L'ordre de 8 d'octubre de 1984 fixa la obligatorietat de tenir una cèdula d'habitabilitat vigent per a formalitzar els contractes de compra-venda o lloguer d'habitatges i els de subministraments. El seu objectiu és, per tant, el de vetllar per tal que no puguin entrar en el mercat immobiliari d'habitatges aquelles propietats que no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat.

Per a qüestions generals en referència a la cèdula, podeu consultar les preguntes més freqüents. Si necessiteu una cèdula, el tràmit és molt senzill, nosaltres ens encarreguem de tot. Només cal que contacteu amb nosaltres.

Ordre de 8 d'octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d'Habitabilitat en els contractes d'arrendament i subministrament dels habitatges

Atesa la necessitat de fer efectiu el compliment del Decret 129/1984, de 18 de juliol, sobre l'atorgament de la Cèdula d'Habitabilitat, i que la disposició final tercera de l'esmentat Decret faculta per dictar normes complementàries que el desenvolupin,

Ordeno:

Article primer

En els contractes de compra-venda i d'arrendament dels habitatges i en els dels subministraments dels serveis d'aigua, gas i electricitat, que se subscriguin a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre, hi haurà de constar el número de Cèdula d'Habitabilitat de l'habitatge.

Article segon

La present Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

Barcelona, 8 d'octubre de 1984.

Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.