Normativa de la cèdula d'habitabilitat

Decret 254/1985

El decret 254/1985 regula el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics, condicionat al compliment dels requisits mínims d'habitabilitat que s'acrediten amb la cèdula d'habitabilitat. El seu objectiu és, per tant, garantir que només puguin usar-se com a habitatges aquells immobles que compleixin els requisits bàsics per a ser-ho.

Per a qüestions generals en referència a la cèdula, podeu consultar les preguntes més freqüents. Si necessiteu una cèdula, el tràmit és molt senzill, nosaltres ens encarreguem de tot. Només cal que contacteu amb nosaltres.

Decret 254/1985, de 6 de setembre de 1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics

L'interès de garantir als llogaters o propietaris d'habitatges l'aptitud d'aquests per ser ocupats com a residència humana va fer que la Generalitat promogués la definició del que s'entén per habitabilitat objectiva i el control d'aquests nivells mínims mitjançant l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.

Dins dels objectius de control aplicables en el mateix sentit hi és el d'evitar que els subministraments dels Serveis Públics d'aigua, gas i electricitat es puguin fer a habitatges que no assoleixin els nivells mínims per obtenir la cèdula d'habitabilitat o document equivalent, i per això es regula l'exigència d'aquest document per gaudir dels subministraments corresponents, i a més la inclusió del seu número als contractes que se subscriguin.

A fi de concretar els aspectes operatius d'aquests controls i d'acord amb les competències que en matèria d'indústria i habitatge confereix a la Generalitat de Catalunya l'Estatut d'Autonomia, a proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Indústria i Energia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer

En els contractes dels subministraments dels serveis d'aigua, gas i electricitat definitius per als habitatges de protecció oficial que per ésser destinats a primera ocupació no els és exigible la cèdula d'habitabilitat haurà de figurar com a número de cèdula d'habitabilitat el de la cèdula de qualificació definitiva.

Article segon

Tan sols podran tenir contracte de subministrament provisional els habitatges en els quals es realitzin obres destinades a aconseguir les condicions d'habitabilitat exigibles per la normativa vigent.

Article tercer

El subministrament provisional a què es refereix l'article anterior, haurà de realitzar-se com a màxim per un període de sis mesos prorrogables, prèvia petició raonada.

Article quart

Les companyies subministradores dels serveis d'aigua, gas i electricitat caldrà que comuniquin mensualment a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge la llista de subministraments provisionals que estiguin en vigor tant per a obres de nova construcció d'edificis d'habitatges com per als habitatges en els quals s'actuï per a la seva adequació d'habitabilitat.

Article cinquè

La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge podrà ordenar a les companyies subministradores, en el cas que els habitatges esmentats anteriorment no hagin aconseguit la Cèdula d'Habitabilitat o Qualificació definitiva en el seu cas, la suspensió de subministrament, i comunicarà aquesta decisió a la Direcció General d'Indústria i Mines per al seu coneixement.

Barcelona, 6 de setembre de 1985

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joan Hortalà i Arau
Conseller d'Indústria i Energia

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.