Canvi d'ús

De local a habitatge: la llicència de canvi d'ús

La llicència de canvi d'ús de local a habitatge és necessària per a legalitzar l'ús com a habitatge d'un local, estudi o oficina. Amb ella es pot escripturar com a habitatge el que abans no ho era. També és imprescindible per a obtenir la cèdula d'habitabilitat d'un local, ja que s'exigeix que l'immoble estigui legalitzat com a habitatge. La llicència de canvi d'ús es pot demanar al realitzar el canvi, o bé quan aquest ja s'ha produït, regularitzant la infracció urbanística comesa.

Serveis

Per a obtenir la llicència de canvi d'ús cal que l'immoble compleixi uns paràmetres i normes urbanístiques, i els requisits mínims d'habitabilitat. L'incompliment de qualsevol d'aquests punts impossibilitaria l'obtenció de la llicència, fins i tot havent abonat les taxes corresponents. És per això que oferim l'estudi previ de viabilitat per a la obtenció de la llicència de canvi d'ús de local a habitatge i, si és factible, ens encarreguem de tot el procés de canvi d'ús.

Estudi de viabilitat (280 €)

Inspeccionem l'habitatge a legalitzar o el local a transformar, realitzem les consultes davant l'administració competent en quant a normatives urbanístiques i us lliurem per escrit l'Informe, contenint les mancances detectades, estimació de viabilitat per a la obtenció de la llicència i de pressupost, incloses taxes municipals, honoraris del tècnic responsable i drets de visat del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. [ sol·licitud ]

Canvi d'ús (preu variable)

Amb l'estimació del pressupost i de la viabilitat del canvi d'ús que proporciona l'estudi de viabilitat, duem a terme els tràmits necessaris fins a la obtenció de la llicència de canvi d'ús.

Canvi d us | Cambio de uso. Copyright © 2006-24.
Preus vàlids per als nuclis urbans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Consulteu per a altres poblacions.